Polasaí Iontrála

 

Is féidir Foirmeacha Iontrála Bl.1 2021 a íoslódáil i Mí Deireadh Fómhair 2020.

Application Forms for First Year 2021 will be available to download from October 2020.


Crítéar Iontrála na Chéad Bhliana


Cúlra

Is scoil lán-Gaeilge í Coláiste an Phiarsaigh a fhreastlaíonn ar chailíní agus ar bhuachaillí ó Ghaelscoileanna agus ó bhunscoileanna thraidisiúnta an cheantair. Glactar freisin le méid áirithe de dhaltaí cónaithe. Caithfidh gach dalta nua-chláraithe a bheith os cionn 12 bhliain d’aois faoin 1 ú  Eanair na bliana tosnaithe.

Critéar na Gaeilge

Caithfidh an scoil a bheith sásta go mbeidh lán-tacaíocht ar fáil ó aon iarrthóir nua maidir le sainmheon lán-Ghaeilge na scoile.  Is ceart fianaise chruthaithe a bheith ar fáil a léiríonn  meon/dearcadh/ cur chuige an dalta i leith na Gaeilge. Mar shampla:

 

 • Fianaise freastal ar Chúrsa Samhraidh
 • Fianaise teastais i leith na Gaeilge
 • Fianaise ón mBunscoil nó aon Institiúd eile a léiríonn dul chun cinn/suim fé leith sa Ghaeilge
 • Aon fhianaise neamhspleách eile a léiríonn suim agus cur chuige i leith cultúr agus labhairt na Gaeilge - mar shampla:Fáinní, Feis Maitiú, Gael Linn
 • Cúlra Gaeilge an Teaghlaigh

Córas Roghnaithe

Tabharfar tús áite d’ iarrthóirí a bhfuil/raibh deartháir nó deirfiúr acu sa scoil.  Sa chás go mbíonn nios mó iarratais ná mar a bhíonn d’áiteanna ar fáil cuirfear Critéir na Gaeilge i bhfeidhm ar dtús.

Déanfar líon áirithe áiteanna a thairiscint gach bliain ar an dtuiscint gur daltaí cónaithe na daltaí sin.

Ina dhiaidh sin tabharfar tús áite d’iarrthóirí a chomhlíonann ar a laghad ceann de na coinníollacha thíos:

*Go bhfuil bliain amháin ar a laghad caite  acu i Scoil na nÓg
*Go bhfuil freastal déanta acu ar bhunscoil a thacaíonn linn go bliantúil
*Go bhfuil freastal déanta acu ar aon Ghaelscoil sa cheantar

 • leanbh (iar-)fhostaí
 • leanbh iardhalta
 • áit sa chlann

Arís cuirfear Critéar na Gaeilge i bhfeidhm ar dtús i leith gach ceann de na haicmí ó (a) go (c) thuas. Dáilfear áiteanna chomh cothrom agus is féidir idir na scoileanna thuasluaite. Déanfar líon na n-áiteanna a dháileadh, pro rata, ar scoileanna bunaithe ar an gcéatadán a thagann chughainn go traidisiúnta ó na scoileanna sin. Sa chás go dteipeann orainn iarrthóirí a scagadh bunaithe ar an gcritéar thuasluaite cuirfear ar chrannaibh é.

Cuirfear liosta feithimh, más ann dó, le chéile bunaithe ar na crítéir thuasluaite. Ní fhreastlóidh an liosta feithimh, ar dtús, ach ar iarratais a fuarthas faoin sprioclá. Sa chás go mbíonn áiteanna sa bhreis ar fáil cuirfear na critéir thuasluaite san áireamh. Beidh buntáiste ag na daltaí is fearr a shásaíonn na critéir sin fad is bhíonn an scoil sásta lena ndearcadh i leith na Gaeilge. Cuirfear ar chrannaibh más gá é.

 

Dátaí Iontrála

Le Socrú

 

Cúrsa Léinn agus Curaclam

Go dtí Leibhéal an Teastas Shóisearaigh

:

Gaeilge, Béarla, Iodáilis, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Matamaitic, Staidéar Gnó, Ealaín, Ríomhstaidéar, Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Stair, Tíreolaíocht, Ceol, Creideamh, Corpoideachas, Cluichí agus Snámh. Drámaíocht agus Díospóireachtaí.


Gaeilge, English, Italian, French, German, Spanish, Mathematics, Business Studies, Art, Computer Studies, Science, Home Economics, History, Geography, Music, Religion, Physical Education, Games and Swimming, Drama & Debating, 


 

Cúrsa Ardteistiméireachta / Senior Cycle:

Gaeilge, Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, Matamaitic, Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Eacnamaíocht Bhaile, Stair, Gnó, Ealaín, Tíreolaíocht, Ceol, Creideamh, Corpoideachas, Drámaíocht, Díospóireacht, Ríomhstaidéar, Cluichí srl.

Gaeilge, English, French, German, Spanish, Italian, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, Home Economics, History, Business, Art, Geography, Music, Religion, Physical Education, Drama, Debating, Computer Studies, Games, etc.

Áiseanna:

Foirgneamh scoile nua-aimseartha; Giomnaisiam; Linn Snámha, Seomra Ríomhaireachta, Seomra Ealaíne agus Saotharlann Nua.

Modern, well equipped school building; Gymnasium; heated indoor swimming pool, Computer room, Art room and Science laboratory.

Rogha Ábhar Bliain 1

Is iad seo na socruithe maidir le hábhair a bheidh i bhfeidhm don scoilbhliain seo chugainn. Beidh seans ag gach dalta staidéar a dhéanamh ar na hábhair seo a leanas:
 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Stair
 • Tíreolas
 • Eolaíocht

Roghnóidh daltaí 3 cinn de na hábhair seo a leanas:

 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Gearmáinis
 • Fraincis
 • Ealaín
 • Spáinnis
 • Staidéar Gnó
 • Ceol
 • Iodáilis
 • Oideaca
 • Ní rogha oscailte a bheidh i gceist.
 • Caithfear teanga amháin, ar a laghad, a roghnú.

The following are the subjects available to 1st. year students in the next school year. Every student will be offered the following subjects:

 • Irish
 • English
 • Mathematics
 • History
 • Geography
 • Science

*Pupils will also choose 3 subjects from the following:

 • Home Economics
 • German
 • French
 • Art
 • Spanish
 • Business Studies
 • Music
 • Italian
 • Note: Limited options will be available
 • Students must study at least one continental language

Along with the above mentioned subjects, each student will have to fully participate in the following subjects:

 • Religion
 • Physical Education
 • Drama
 • Computer Studies
 • Health Education