Parents Council


Cumann na dTuismitheoirí 2016/17

 Áit

 Ainm

 Cathaoirleach Michelle Philpott
 Rúnaí Sara Murphy
 Cisteoir Heidi Robertson
   Nótaí ón gcrinniú 4/3/17


Bhí cruinniú ag Cumann na dTuismitheoirí le déanaí ar an 4/3/17. Mar is gnáth, bhí an-chuid tuismitheoirí i láthair an oíche úd agus bhí cad é saghas eolais ar fáil do na tuismitheoirí a bhí i láthair. Bhí ár bpríomhoide Mícheál Ó Tuama i láthair agus chuir sé  sinn ar an eolas faoin bhFeabhra agus Márta gnóthach a bhí caite ag na daltaí i gColáiste an Phiarsaigh. Bhí ócáid stairiúl againn ar an 28ú lá d’Fheabhra nuair a bhuail Choiste Bhainistíochta na Scoile le chéile den chéad uair riamh. Is iad Carmen Ní Bhrúdair agus Ciarán Ó Cnoic na hionadaithe do na tuismitheoirí ar an gcoiste.

D’fhreastal múinteoirí ón scoil ar chúrsa ceannasaíochta le linn an téarma. Eagraiodh roinnt mhaith turasanna do na daltaí, turasanna go dtí an fhéile scannánaíochta Francíse, Moorepark agus Romeo & Juliet san Everyman ina measc. Bhí éacht mhór bainte amach ag cailíní cispheile na scoile le déanaí nuair a bhuadar craobh cispheile na hÉireann sa ghrád fé19. Comhairdeachas a chailíní agus gach duine a bhí páirteach  sa bhua stairiúil seo!

Ghlac muintir na ceathrú bliana páirt i gceardlann le mcAffee, áit a d’fhoghlaim siad faoi sábháilteacht ar an idirlíon. Cloisimid go bhfuil ceoldráma na hidirbhliana á eagrú acu freisin.

Labhair Máistir Ó Tuama faoin gcaint ón siceolaí mór le rá Fergus Heffernan, a bheidh ag teacht suas go luath. Beidh an chaint seo mar chuid de sheachtain “Healthy Mind, Healthy Body”. Le linn na seachtaine úd beidh an t-Uasal Ó Heffernan ag labhairt leis na daltaí agus beidh caint ar siúl do thuismitheoirí chomh maith, an 3ú lá d’ Aibreáin is ea dáta na cainte sin. Táimid ag tnúth go mór leis an gcaint seo agus molaimid do thuismitheoirí tairbhe a bhaint as an deis iontach seo.

Tá “Golf Classic”/ Claisic Gailf á rith ag Cumainn na Tuismitheoirí i mbhliana chun airgead a fháil don scoil. Beidh an ócáid seo ar siúl i Mí Méan Fhomhair. Gheobhaidh sibh ríomhphost ón scoil i gceann cúpla seachtain le heolas mar gheall ar úrraíocht agus iontráil foirne. Má tá suim ag éinne cabhair a thabhairt leis seo. Tá fáilte is fiche roimh gach éinne freastal ar an gcéad chruinniú eile ar an 28ú lá de Márta ag 8:30.Nótaí ón gcruinniú: 14/2/17


Tá Feabhra gnóthach imithe tharainn anseo i gColáiste an Phiarsaigh.

 

Chuaigh daltaí na hidirbhliana go dtí Cap Na Laoi agus thug daltaí ón Argintín cuairt orthu freisin.

 

Chuaigh na ranganna sinsearacha staire go Londain le déanaí agus anuas air seo thosaigh réamhscrúdaithe an triú agus an séiú bhliain.

 

Bhí caint ag an chéad bhliain le muintir Foróige faoi drúgaí agus alcóil agus bhí an t-ádh leo ceardlann a dhéaneamh leis an údar athainte Ciarán Crowley.

 

Tá craobh na Mumhain bainte amach ag foireann sinsearach Peil na mBan. Beidh an craobh ar siúl ina dhiadh an brise lár-théarma.

 

Anuas air seo tá craobh bainte amach ag foireann sinsearach na gcailíní cispheile i sraith na hÉireann.

 

Ar an triú lá de Aibreáin tiocfaidh an cainteoir Fergus Heffernan chuig an scoil chun labhairt le tuismitheoirí na scoile faoi “Parenting Teenagers”. Má tá fonn air éinne níos mó eolas a fháilt amach faoi obair an chainteoir tá sé le fáil ar a suíomh idirlíne www.chhservices.ie.

 

Fógra speisialta ó Chumainn na dTúismitheoirí. Beidh Clasaic Gailf air siúl ar Aoine an 29ú lá de Méan Fhómhair. Má tá spéis ag éinne a bheith páirteach in eagrú an ócáid beidh cruinniú ar siúl sa scoil ar Máirt an 28ú lá de Feabhra.

 

Nótaí ón gcruinniú: 10/1/17

 

Bhuail Cumann na dTuismitheoirí le chéile ar an Máirt 10 Eanáir 2017. Bhí slua maith i láthair agus bímid i gcónaí ag lorg níos mó tacaíochta ó thuismitheoirí eile. Thug Máistir ó Tuama cúntas ar na himeachtaí éagsúla, iomadúla a bhí ag tarlú sa scoil. An dea-scéal a bhí aige ná gur shroich na buachaillí faoi 19 Craobh na hÉireann sa Chispheil. Chabhraigh an Cumann leis an éide nua cispheile le tabhartas ón ár gciste airgid.

 

Tá foireann ón idirbhliain ag glacadh páirte in Eolaí Óg na Bliana i mBaile Átha Cliath i mbliana. Maith sibh éinne atá ag cabhrú agus atá ag glacadh páirte agus ár seasamh oraibh! Beidh daltaí na hidirbhliana ag dul go Ceapach na Laoi chomh maith ar feadh dhá oíche.

 

Tugadh misneach don Chumann nuair a luadh leo go dtabharfaidh an Earnáil tógála ón Roinn Oideachais cuairt ar an scoil i mí Eanáir. Seo an chéad chéim dhearfach chun tús a chur le próiséas forbartha na scoile d’fhoreann agus do dhaltaí na scoile uile.

 

Beidh turas Staire go Londain á eagrú i mí Eanáir do dhaltaí Staire an Cúigiú agus an Séú bliain agus tugadh le fios dúinn chomh maith go mbeidh daltaí an tríú agus an séú bliain ag tabhairt faoi na Réamhscrúduithe sa chéad tseachtain i mí Feabhra.

 

Molaimid daoibh páirt a ghlacadh sa Chumann. Bíonn eolas ar fáil ag na cruinnuithe seo agus bainfear taitneamh astu. Déanfar cinntí faoin ocáid tiomsaithe airgid ag an gcéad chruinniú eile ar an 14 Feabhra 2017. Bígí ann. Fáilte roimh chách!

 


Nótaí ó Chumann na dTuismitheoirí 13/12/16

 

Bhí cruinniú Cumann na dTuismitheoirí ar siúl ar an Máirt 13 de mhí na Nollag i seomra 12/13 agus bhí slua maith i láthair. Labhair Máistir Ó Tuama faoi na himeachtaí ar fad a bhí ag tarlú i gColáiste an Phiarsaigh. Coimeádtar daltaí na hidirbhliana an-ghnóthach i mbliana toisc go bhfuilid ag baint trialach as gach ábhar chun cabhair a thabhairt dóibh rogha ábhair ciallmhar a dhéanamh don Ardteistiméireacht.

 

Thug Brendan Richardson ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh cuairt ar an scoil chun labhairt leis na daltaí Gnó ar an 02/11/16. Tá ag éirí go hiontach le daltaí na scoile maidir le cúrsaí spóirt agus bhí bua iontach ag na buachaillí sa tsraith faoi 19 sa chispheil agus shroich na cailíní an craobh A sa tsraith. Shroich na cailíní camógaíochta Craobh na Mumhan ach chailleadar i gcoinne Borrisokane áfach.

 

Chualamar faoi chruinnithe Tuismitheoirí Múinteoirí Bl.1 agus faoi oíche eolais do thuismitheoirí daltaí na hArdteiste chun cabhrú leo le próiseas an CAO.

 

Leis an Nollaig ag druidim linn déanfar céiliúradh leis an gceolchoirm do dhaltaí pianó na scoile agus beidh deis iontach ag na daltaí dul go ceolchoirm an bhanna ceoil ‘Seo Linn’ ar an Aoine 16 de mhí na Nollag. Chualamar go mbainfidh daltaí ón gcéad agus an dara bhliain taitneamh as céilí mór roimh thús laethanta saoire na Nollag.

 

Bhí seisiún tobsmaointe fiúntach againn faoi ghníomhaíochtaí tiomsaithe airgid sa bhliain 2017. Má tá suim agat cabhrú agus a thuilleadh eolais a fháil faoi na gníomhaíochtaí i gColáiste an Phiarsaigh bí cinnte go dtiocfaidh tú chuig an chéad chruinniú eile ar an  Máirt 10 Eanáir. Fáilte roimh chách!

 

Cumann na dTuismitheoirí

 

Scéalta ón gcruinniú 15/11/16

 

Bhuail Cumann na dTuismitheoirí, Coláiste an Phiarsaigh le chéile ar an Luan 15 de mhí na Samhna 2016.  D’fhreastail roinnt mhaith ar an gcruinniú sin agus mothaíodh go mbeadh sé tairbheach do thuismitheoirí na scoile chun sibh a chur agus a choimeád ar an eolas faoi imeachtaí agus ‘nuacht’ ón gCumann.

 

Thug an Príomhoide, Mícheál Ó Tuama na sonraí is déanaí faoi na himeachtaí iomadúla a bhíonn ar siúl sa scoil na laethanta seo. Eagraíodh maidin chaifé do thuismitheoirí  na chéad bhliana ar an 28 Deireadh Fómhair agus bhí go leor ann ar an lá. Tugadh eolas dúinn faoi ‘Dhíospóireacht’,  Treoir Ghairm agus eolas faoi na scúduithe CAT a thugtar do dhaltaí na chéad bhliana. Bhí sé an-suimiúil agus tairbheach eolas a fháil faoi bhanc na scoile, foróige agus faoi sheimineáir staidéir a bhíonn ag daltaí na dara bliana. Agus tú ag freastal ar na  cruinnithe seo geobhaidh tú roinnt mhaith eolais faoi gach atá ag tarlú i scoil do pháiste!

 

Táimid ag súil go mbeimid ag obair go gníomhach ag eagrú ócáidí tiomsaithe airgid i rith na bliana agus mothaíodh gur cheart an t-airgead seo a usáid chun infheistíocht  agus uasghrádú a dhéanamh ar na taisceadáin scoile. Táimid ag súil go mbeidh seisiún ‘tobsmaointe’ againn faoi ghníomhaíochtaí tiomsaithe airgid áirithe ag ár gcéad chruinniú eile.

 

Seo dátaí na gcruinnithe eile i mbliana:  13/12/16, 10/1/17, 14/2/17, 14/3/17, 4/4/17, 9/5/17.

 Fáilte roimh chách!